คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 61 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพและพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 61 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพและพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 61

จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

และพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ โดยมีประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระกรณียกิจของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหลักการทำงานที่ดี

แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม