โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หัวข้อ "เน็ตประชารัฐ...การเข้าถึงบริการภาครัฐ"

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หัวข้อ "เน็ตประชารัฐ...การเข้าถึงบริการภาครัฐ"

วันนี้ (30 ม.ค.62) เวลา 08.30-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาและเผย

แพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 "เน็ตประชารัฐ...การเข้าถึงบริการภาครัฐ"

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง "โอกาสในการเรียนรู้ของคนไทยผ่านเน็ตประชารัฐ"

โดยนายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ (สนง.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และการบรรยาย

เรื่อง "National e-Library: โอกาสในการเรียนรู้ของคนไทย" โดย นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว

(สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และช่วงบ่ายการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ"

โดย นายเชษฐพร ชาญณรงค์ (บมจ.ทีโอที) และการบรรยายเรื่อง "การเข้าถึงและการใช้งาน

บริการภาครัฐ" โดย นายศัจธร วัฒนะมงคล (สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ในการนี้ ผู้อำนวยการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด (นางสุภาณี สุขอาบใจ) กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

และจากกรมศิลปากร จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ