มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงานทางด้านหนังสือตัวเขียนและจารึก ณ หอสมุดแห่งชาติ

มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงานทางด้านหนังสือตัวเขียนและจารึก ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 1 จำนวนรวม 75 คน เข้าศึกษาดูงานทางด้านหนังสือตัวเขียนและจารึก

เพื่อเรียนรู้ระบบการเขียนและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอักษร-ภาษาไทยแต่ละสมัยจากแหล่งเรียนรู้จริง

ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ