โครงการ “NLT Edutainment ประจำปี 2562” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

โครงการ “NLT Edutainment ประจำปี 2562” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่ 27 ม.ค.62 เวลา 13.00 – 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ “NLT Edutainment ประจำปี 2562”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจอ่านหนังสือ

และในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ซึ่งได้เชิญ ‘ครูมอส’ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ศิษย์เก่าจากเซนต์คาเบรียล

และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักศิลปะบำบัดที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และโรงพยาบาลมนารมณ์

และเป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ฯลฯ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ

ในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับ “ศิลปะแห่งความสมดุล” โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมฟังการบรรยาย และถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรม ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ