โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จ.ลำพูน และลำปาง (สรุปผลการดำเนินงาน)

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จ.ลำพูน และลำปาง (สรุปผลการดำเนินงาน)

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน

และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนเอกสาร

โบราณประเภทจารึก โดยได้เรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ประสานงานกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยคณะทำงานฯ

ได้สำรวจอาคารที่เก็บจารึกทั้งหมด  5  อาคาร ได้แก่

1. อาคารพิพิธภัณฑ์ 50 ปี

2. อาคารพิพิธภัณฑ์พระเมืองแก้ว

3. วิหารพระเจ้าพันตน

4. วิหารพระเจ้าทันใจ

5. วิหารพระพุทธ

จากนั้น ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และบันทึกภาพจารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน  129 รายการ

พร้อมทั้งอ่าน ถ่ายถอดข้อความจารึกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 117 รายการ

ทั้งนี้ ยังมีจารึกฐานพระพุทธรูปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามอาคารต่างๆอีกกว่า 200 รายการ