โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และลำปาง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และลำปาง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

เพื่อสำรวจ อ่าน แปล และขึ้นทะเบียนเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม

ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการอ่านจารึก

โดยเฉพาะจารึกฐานพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา แนวทางการดำเนินงานสำนัก

หอสมุดแห่งชาติ  ให้เลขทะเบียนจารึก และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

ให้เลขทะเบียนโบราณวัตถุ โดยมี นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หริภุญไชย เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี