โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16-22 ธ.ค. 61)

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16-22 ธ.ค. 61)

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2 เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บ

เอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2561 คณะทำงานลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภท

คัมภีร์ใบลาน จำนวน 96 มัด 1,097 รายการ และหนังสือสมุดไทย จำนวน 291 รายการ

รวมทั้งสิ้น 1,388 รายการ ทั้งนี้ มีจิตอาสามาร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ พระภิกษุ ครูนักเรียน

และผู้ดูแลวัด จำนวน 30 ราย ทั้งนี้ พระครูนิเวศน์วรวัจน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง

มีเมตตาให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานตลอดการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี