กิจกรรมจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ณ วัดบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์

กิจกรรมจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ณ วัดบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียน

และจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด  ประทับตราวัด ห่อ/มัด และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน

พร้อมทั้งร่วมลงทะเบียนหนังสือสมุดไทย ในขั้นตอนประทับตรา

และเขียนป้ายหน้ามัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนต่อไป