ยูเนสโกมอบประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย ให้กับคัมภีร์ใบลาน เรื่อง “ตำนานอุรังคธาตุ”

ยูเนสโกมอบประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย ให้กับคัมภีร์ใบลาน เรื่อง “ตำนานอุรังคธาตุ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก

ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย

ให้กับคัมภีร์ใบลาน เรื่อง ตำนานอุรังคธาตุ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย

ให้ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

ดังกล่าว แก่นางสาว กนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้

ยังมี สมุดไทย เรื่อง นันโทปนันทสูตร ซึ่งเก็บรักษาที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ก็เคยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก

ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย