กิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค์ สำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

จากการสำรวจเบื้องต้น พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานสภาพชำรุดค่อนข้างมาก

ประมาณ 100 รายการ และหนังสมุดไทย ประมาณ 50 รายการ ทั้งนี้ พระครูนิวิฐสังฆกิจ

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว จะสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณของวัด

และขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดูแลรักษาและลงทะเบียนตามหลักวิชาการต่อไป