การบรรยายและเสวนาวิชาการเรื่อง"ครบรอบ 150 ปี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

การบรรยายและเสวนาวิชาการเรื่อง"ครบรอบ 150 ปี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

เป็นประธานเปิดการบรรยายและเสวนาวิชาการเรื่อง"ครบรอบ 150 ปี

การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ