ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. บุคลากรจากห้องสมุดมารวย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ