ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 18  ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรจากห้องสมุด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน

ณ NLT Smart library และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการของหอสมุดแห่งชาติ