โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา

ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2561

จากการสำรวจเบื้องต้น พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

ประมาณ 1,000 รายการ และหนังสือสมุดไทย

ประมาณ 300 รายการ ซึ่งจะดำเนินการลงทะเบียน

และจัดเก็บตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติต่อไป