โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ

ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “Paper Christmas : ประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส” ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นคริสต์มาสกระดาษ และได้รับความร่วมมือ

จากโรงเรียนสตรีวรนาถร่วมจัดกิจกรรมเล่านิทานคริสต์มาส

ทั้งนี้ มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมโครงการจำนวน 78 คน