บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ

บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

รับมอบผ้าแลคซีน และหนังเทียม จากบริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๑๓ ม้วน

สำหรับใช้ประโยชน์ในการซ่อมอนุรักษ์หนังสือ