มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต นำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน

ณ หอสมุดแห่งชาติ ตามโครงการ สทศ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา