สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11. 00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบหนังสือสมุดภาพ ZHENG HE จำนวน 141 เล่ม

ซึ่งจัดพิมพ์โดย White Star Publiser โดยมีอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (นายฌาน ชานนท์) เป็นตัวแทนมอบ