สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาตินำบุคลากรในสังกัด
จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานด้านบริการและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ