โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน)

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นครราชสีมา เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 163 มัด 284 เลขที่ 2,129 รายการ และมีจิตอาสามาร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย รวมทั้งมีผู้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน จำนวน 163 ผืน ทั้งนี้ พระราชสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) เจ้าคณะ จังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตาให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่คณะทำงานตลอดการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี