มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำอาจารย์และนักศึกษา

จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ศึกษาดูงาน ณ #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวทางการบริหารห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ