กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61

กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ในงาน 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา

ประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ประมาณ 1,500 คน