โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61)

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  นครราชสีมา เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา

ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561 จากการ

สำรวจเบื้องต้น จำนวน 12 กล่อง พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์

ใบลานที่บันทึกด้วยอักษรขอม และอักษรไทย ประมาณ 1,500 รายการ

ซึ่งจะดำเนินการดูแลรักษา คัดแยก ลงทะเบียนและจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไป