โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นำนักศึกษาช่างฝีมือลายรดน้ำจำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 คน

รวมทั้งสิ้น 7 คน เข้าศึกษาลายรดน้ำตู้พระไตรปิฎก ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ช่างฝีมืองานศิลปะไทยตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี