โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำคณะครู 4 ท่าน

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้เห็นความสำคัญของนิสัยรักการอ่าน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

รวมไปถึงรักและหวงแหน มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า