คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.00 น. คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58"

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

และรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ