โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

นำครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 7 คน

เข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

ระบบสารนิเทศ งานห้องสมุด และภาระงานของหอสมุดแห่งชาติ