กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา
จำนวน ๓ ผูก จาก เด็กหญิงนรัชสทวรรณ ลีเศรษฐเลิศ
และเด็กชายภณปัทมนันท์ ลีเศรษฐเลิศ และจากการอ่านตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าเป็นเรื่อง สุทธโสมชาดก จำนวน ๒ ผูก
และ เรื่อง คุณพระรัตนไตร จำนวน ๑ ผูกทั้งนี้
สำนักหอสมุดแห่งชาติจะดำเนินการลงทะเบียน
ตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป