มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำอาจารย์และนักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ณ หอสมุดแห่งชาติ