มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย

เข้าศึกษาและดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 19 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้