Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI))จำนวน 40 ท่าน ที่มาศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฟิลิปปินส์