สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00น. นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม และนางศศิกานต์ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ