มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

นำอาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รวมจำนวน 76 รูป/คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์เรียนรู้ทางวิชาการให้แก่นิสิต