การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย"

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย"

วันที่ 26 ก.ค.61เวลา 09.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติจัดบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและสร้างความตระหนักในคุณค่าความสำคัญ ความเป็นมา

และวิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนไทย ตลอดจนการพัฒนาหนังสือแบบเรียนไทยในปัจจุบัน โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ...

อ.บุญเตือน ศรีวรพจน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์) ศาสตรจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม)

อ.เอนก นาวิกมูล (นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์) และ อ.อรอร ฤทธิ์กลาง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ