สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

และการบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชม ในฐานะที่หอสมุดแห่งชาติเป็นห้องสมุดต้นแบบ

ที่ได้ทำการปรับโฉมห้องสมุดรูปแบบใหม่โดยพัฒนาในแง่ภาพลักษณ์ สถานที่และการให้บริการที่เปลี่ยนไปจากเดิม