พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน

พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) รองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง)

และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ในพิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน

ทั้งนี้โดยความร่วมมือในโครงการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติได้สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์จีน)

และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนการถ่ายสำเนาดิจิทัลและการลงรายการ ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือ

ถึงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ