โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์"

โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร นางประนอม คลังทอง กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)"

ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์

โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอมุดแห่งชาติ