โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"

โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางประนอม คลังทอง

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"

โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561