โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน :

พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง จังหวัดตรัง

โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด เป็นผู้กล่าวรายงาน