กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 9.00 - 10.30 น. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ​