กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61)

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61)

วันที่ 8 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดำเนินการดูแลรักษา และลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. คัมภีร์ใบลาน ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1,400 รายการ คงเหลือประมาณ 100 รายการ ทางวัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 1,500 รายการ ดังนี้

   1.1 ลงทะเบียน ห่อ/มัด เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 51 มัด 550 รายการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง พระธรรมบท พระเวสสันดรชาดก และพระอภิธรรม7คัมภีร์

   1.2 ลงทะเบียนในครั้งต่อไป ประมาณ 950 รายการ

2. หนังสือสมุดไทย ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 417 รายการ ดังนี้

   2.1 ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 116 รายการ ได้แก่ หมวดเวชศาสตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ คณิตศาสตร์วรรณคดี ธรรมคดี กฎหมาย เป็นต้น

   2.2 ลงทะเบียนในครั้งต่อไป จำนวน 301 รายการ

3. พระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน และผู้ดูแลวัด ให้ความร่วมมือ รวม 40 รูป/คน

ทั้งนี้ พระครูนิเวศน์วรวัจน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง มีเมตตาอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน และทางวัดจะจัดทำตู้ใส่เอกสารโบราณต่อไป