กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61)

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61)

วันที่ 7ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ 2561ดำเนินการดูแลรักษา และลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์

ใบลานและหนังสือสมุดไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. คัมภีร์ใบลาน ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น ประมาณ 1,200รายการ คงเหลือที่ต้องดูแลรักษาอีกประมาณ 300 รายการ

และในวันนี้ได้ดำเนินการลงทะเบียน ห่อ/มัดคัมภีร์ใบลาน แล้วเสร็จ จำนวน 27 มัด 310 รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 51 มัด 550 รายการ

และมีพระภิกษุสงฆ์ ร่วมดูแลรักษาคัมภีร์ใบลาน จำนวน 15 รูป

2. หนังสือสมุดไทย ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการอ่านเนื้อเรื่อง เพื่อแยกหมวดหมู่ และลงทะเบียนต่อไป