กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61)

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61)

วันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ
ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการดูแลรักษา และลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
 
1. คัมภีร์ใบลาน ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น ประมาณ 1,000 รายการ คงเหลือที่ต้องดูแลรักษาอีกประมาณ 500 รายการ
และได้ดำเนินการลงทะเบียน มัด/ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 240 รายการ
 
2. หนังสือสมุดไทย ดำเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น เสร็จเรียบร้อย จำนวน 402 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน ผู้ดูแลและคณะกรรมการวัด รวมทั้งสิ้น 40 รูป/คน และกิจกรรมนี้จะจัดถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ต่อไป