กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเชิงปฏิบัติการแก่ นักศึกษา ม.ศิลปากร

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเชิงปฏิบัติการแก่ นักศึกษา ม.ศิลปากร

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมและได้มอบหมายให้ นางสาวรตนาภรณ์ ประจงการ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ

บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การมัดผ้าห่อคัมภีร์แบบหอสมุดแห่งชาติ" แก่นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓ คน

และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ คน รวม ๖ คน เพื่อส่งเสริมหลักสูตรของคณะโบราณคดี สาขาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ให้นักศึกษามีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการมัดผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้อย่างถูกวิธี

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ตามแหล่งเอกสารโบราณต่างๆ ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการลงทะเบียนและจัดทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค