กิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร ขอความอนุเคราะห์บุคลากร จาก  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และคณะนักภาษาโบราณ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ "การจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ปีที่ ๒" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำทะเบียน และบัญชีเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยที่จัดเก็บรักษาไว้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากสาขาการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ คน ร่วมกันดูแลรักษาเอกสารโบราณเบื้องต้น ลงทะเบียน จัดทำบัญชีเอกสารโบราณ จำนวน  ๒๗๐ รายการ ดังนี้

๑. คัมภีร์ใบลาน จำนวน  ๓๓ มัด ๑๒๒  เลขที่ ๒๑๘ รายการ แบ่งตามประเภทอักษร ได้แก่

    ๑.๑ อักษรขอม จำนวน ๕ มัด ๒๑ เลขที่ ๕๔ รายการ

    ๑.๒ อักษรธรรมล้านนา จำนวน ๑๐ มัด ๓๘ เลขที่ ๖๐ รายการ

    ๑.๓ อักษรธรรมอีสาน จำนวน ๑๐ มัด ๓๘ เลขที่ ๖๙ รายการ

    ๑.๔ อักษรไทยน้อย จำนวน ๕ มัด ๑๙ เลขที่ ๒๐ รายการ

    ๑.๕ อักษรไทย เส้นจาร จำนวน ๓ มัด ๖ เลขที่ ๑๕ รายการ

๒. หนังสือสมุดไทย จำนวน ๕๒ รายการ แบ่งตามหมวดหนังสือสมุดไทยตามหลักวิชาการของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่

    ๒.๑ หมวดกฎหมาย จำนวน ๑๑ รายการ

    ๒.๒ หมวดจดหมายเหตุ จำนวน ๑๐ รายการ

    ๒.๓ หมวดสัตวศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

    ๒.๔ หมวดตำราไสยศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ

    ๒.๕ หมวดธรรมคดี จำนวน ๙ รายการ

    ๒.๖ หมวดวรรณคดี จำนวน ๔ รายการ

    ๒.๗ หมวดตำราเวชศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ

    ๒.๘ หมวดเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ รายการ

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจสอบคัมภีร์ใบลานที่โดนน้ำท่วม และตรวจสอบและลงทะเบียนจารึกบนกระเบื้องวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ณ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๙ รายการ และสำนักวิทยบริการฯ จำนวน ๑๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๖๐ รายการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอ่านจารึกของ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร ที่ได้อ่านไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป