< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 866 วันที่ 16 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >