โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2565

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ลำปางและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2565สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ 2. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ) 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 4. นางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ คณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประเภท จารึก ในพื้นที่ 4 แห่ง ดังนี้ 1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ที่อนุญาตให้คณะทำงานเข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด โดยมีนายณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน 2. วัดบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงาน และมอบหมายให้พระทศพล นรินฺโท อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน ได้รับอนุญาตจากนายณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ให้สำรวจและอ่านจารึกภายในห้องจัดแสดง โดยมอบหมายให้นายทศพร ทองคำ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน 4. วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ประธานคณะกรรมการฝ่ายไวยาวัจกร เป็นผู้ประสานงาน ให้คณะกรรมการไวยาวัจกร หมุนเวียนมาคอยอำนวยความสะดวก อาทิเช่น นายประพันธ์ ยศน้อย และนายสวัสดิ์ ปารมี เป็นต้น คณะทำงานโดยได้ดำเนินการสำรวจ บันทึกข้อมูลทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัดถ่ายถอด จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งหมด 160 รายการ ดังนี้ 1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 รายการ 2. วัดบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 11 รายการ 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 รายการ 4. วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 147 รายการการดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ท่านพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก ท่านอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ท่านอธิบดีกรมศิลปากร รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป