พิธีมอบผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมศิลปากร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ เป็นประธานในการรับมอบผ้าห่อคัมภีร์ พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นายเทิม มีเต็ม นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก นายจุง ดิบประโคน โดยรับมอบผ้าห่อคัมภีร์จาก นางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลานเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณตามวัดต่างๆ จำนวน 358 ผืน ดังนี้
1. วัดบึง(พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 256  ผืน
2. วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จำนวน 102  ผืน
โดยมีพิธีมอบผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ณ บริเวณห้องนิทรรศการ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้ หลังจากรับมอบเสร็จแล้วท่านอธิบดีและคณะผู้บริจาคได้ชมนิทรรศการเอกสารโบราณแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามสมควร