โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4  มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 รายดังนี้
1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)   
2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ
3. นางรตนาภรณ์ สอาดโอษฐ์  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
4. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ 
คณะทำงานได้ไปปฏิบัติงาน จำนวน  2 แห่ง ดังนี้
1. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ปฏิบัติงานสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และมอบหมายให้พระครูสมุทรวชิรานุวัฒน์ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน
คณะทำงานได้สำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน มีขั้นตอนดังนี้
1. คัดแยกเอกสารตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
   - คัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดยาว
   - คัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดสั้น
   - คัมภีร์ใบลาน ไม่มีชื่อเรื่องหน้าปก
   - คัมภีร์ใบลานเส้นชุบหมึก
   - คัมภีร์ใบลานเส้นพิมพ์
   - คัมภีร์ใบลานกระดาษ เส้นพิมพ์
   - คัมภีร์ใบลานแตกผูก เป็นใบ ๆ ไม่สามารถนำเรื่องเดียวกันมารวมเป็นผูกได้
   - คัมภีร์ใบลาน ที่มีเชื้อรา
    เมื่อคัดแยกหมดแล้ว นำคัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดยาว มาดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก โดยมีขั้นตอนดังนี้
2. ปัดฝุ่น เปลี่ยนสายสนองที่ชำรุด  เสริมปกหน้า-หลังผูกที่ไม่มีปก
3. ทำความสะอาดเช็ดเชื้อราออกจากคัมภีร์ใบลาน
4. อ่าน-คัดแยกคัมภีร์ใบลานตามชื่อเรื่อง
5. จัดมัดคัมภีร์  โดยนำเรื่องเดียวกัน ฉบับเดียวกัน มาจัดเข้ามัดก่อน
6. ลงทะเบียนในแบบบันทึกข้อมูล ที่ละเรื่อง พร้อมทั้งให้เลขที่
7. เขียนเลขที่ บนคัมภีร์ใบลานทุกผูก 
8. ประทับตราของวัด บนคัมภีร์ใบลาน
9. ประทับตราของวัด บนไม้ประกับ
10. เขียนป้ายหน้ามัดของคัมภีร์ใบลาน
11. นำผ้าที่ทางวัดจัดเตรียม มาห่อคัมภีร์ใบลาน
12. จัดเก็บขึ้นชั้น โดยเรียงตามเลขที่
ผลการปฏิบัติงาน
1.  ลงทะเบียนคัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดยาว อักษรขอมไทย  ภาษาบาลีและภาษาไทย  จำนวน 982 รายการ ลงทะเบียนได้ 149 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 88 มัด
2. จัดเก็บคัมภีร์ใบลานเส้นพิมพ์ จำนวน 1,801 รายการ
3. วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นำทะเบียนเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ไปส่งมอบให้วัด
การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ท่านอธิบดีกรมศิลปากร  ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป