กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 การเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" วิทยากรโดยนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ) และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และรับชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ